Thơ tiếng Anh

Thơ song ngữ Anh - Việt 1

Thơ song ngữ Anh - Việt 1

The worst day - Ngày tồi tệ nhất

The worst day - Ngày tồi tệ nhất